004 – Taiji Quote – Qi Shi

Dehua Liang

太極拳不在形式, 而在氣勢

Taijiquan is not about the external shape, but about its energetic looks or Qi Shi.